REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bikart.edu.pl

 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem zakładki Regulamin.

 • 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bikart.edu.pl/ (dalej: Sklep).
 2. Korzystając ze sklepu bikart.edu.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://bikart.edu.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://bikart.edu.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Właścicielem sklepu bikart.edu.pl jest:

  BIKART Roberta Rajczyka
  Mała Wieś 221
  32-002 Węgrzce Wielkie

  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numerem NIP: 6831439003, REGON: 120364858
  adres e-mail bikart@op.pl (dalej: Usługodawca)

 1. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu przez przeglądarkę internetową.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta ze Sklepu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń na w Sklepie bikart.edu.pl.
 4. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  a) proces zakupowy realizowany w ramach Sklepu bikart.edu.pl
  b) szkolenia mające postać elektronicznych materiałów w formacie PDF, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.
  c) po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia (test jednokrotnego wyboru zaliczony na min. 60%) Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia oraz zaświadczenie ukończenia wg. Wzoru MEN w języku polskim w formie fizycznej (wysyłane pocztą do 7 dni roboczych od ukończenia szkolenia) wraz z możliwością weryfikacji certyfikatu za pośrednictwem Sklepu bikart.edu.pl.
 5. Korzystanie ze Sklepu bikart.edu.pl, w tym składania zamówień wymaga zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 6. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu po za terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 Wymagania techniczne

 1. Sklep bikart.edu.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą posiadać możliwość odtworzenia plików w formacie PDF.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 • 3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail natychmiast po zaksięgowaniu płatności.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka Usługi;
  b) wybór rodzaju płatności;
  c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”.
 3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach Sklepu bikart.edu.pl. Ceny szkoleń oferowanych przez BIKART Roberta Rajczyka jako Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego w formie Pozaszkolnej zwolnione są z opodatkowania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  a) Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line
  b) Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Sklepu bikart.edu.pl
 5. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z dostępnych metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.
 7. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności dostępne są na stronie https://bikart.edu.pl/platnosci/
 8. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 9. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi w Sklepie bikart.edu.pl oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 11. Pełny dostęp do zakupionych szkoleń w ramach Sklepu bikart.edu.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 12. Odczytanie przez Użytkownika wiadomości e-mail, w której znajdują się materiały szkoleniowe pochodzące ze Sklepu bikart.edu.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 13. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.
 14. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy lub do momentu pozytywnego zaliczenia i uzyskania certyfikatu oraz zaświadczenia ukończenia.
 15. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.
 • 4 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Sklepu bikart.edu.pl
  b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej
  c) otrzymania certyfikatu oraz zaświadczenia ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.
  d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Sklepu bikart.edu.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach Sklepu bikart.edu.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Sklepu bikart.edu.pl materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały ze Sklepu bikart.edu.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 6. W przypadku chęci wykorzystania poza Sklepem bikart.edu.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 8. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.
 • 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Sklepu jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na do zasobów informacyjnych Sklepu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Sklepu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
 • 6 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  b) e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie bikart.edu.pl/kontakt
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 • 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 8 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: bikart.edu.pl/polityka-prywatnosci/
 • 9 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.
 • 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie bikart.edu.pl/regulamin/ .W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.