Kurs stacjonarny Kadry i Płace

Ośrodek Szkolenia BIKART prezentuje najnowszy kurs online z zakresu Kadr i Płac. Materiał szkoleniowy obejmuje wszystkie zmiany, które weszły w życie w roku 2019, w związku z tym masz pewność, że Twoja wiedza będzie aktualna. Po ukończeniu kursu otrzymasz CERTYFIKAT + ZAŚWIADCZENIE MEN.

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy oraz tematyki kadrowo-płacowej, z uwzględnieniem najnowszych zmian. Uczestnicy szkolenia na co dzień niezajmujący się prawem pracy nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w tematyce kadrowo-płacowej, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami, jak zwalniać i zatrudniać, jak rozliczać czasu pracy, urlopy czy, jak karać i nagradzać pracowników a także prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.

SYLWETKA TRENERA

Agnieszka Grabek – magister ekonomii, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność rachunkowość zarządcza) oraz Politechniki Krakowskiej gdzie ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikowany księgowy, audytor wewnętrzny finansów publicznych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inspektor BHP. Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, a także przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia szkoleń. Prezes zarządu spółki kapitałowej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych. W zakresie  jej zainteresowań naukowych jest strategia budowy społecznej odpowiedzialności biznesu.

PLAN KURSU

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Podstawowe definicje i źródła prawa pracy
 • Przedmiot i funkcje prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

II. STOSUNEK PRACY

 • Rodzaje umów o pracę , w tym :
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Inne formy zatrudnienia
 • Dokumentacja pracownicza
 • Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe
 • Odprawy
 • Świadczenia i uprawnienia związane z rodzicielstwem

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Rodzaje odpowiedzialności pracownika:
 • Porządkowa
 • Majątkowa
 • Odszkodowawcza

V. CZAS PRACY

 • Pojęcia ogólne
 • Systemy, rozkłady i normy czasu pracy
 • Urlopy :
 • Wypoczynkowe
 • Bezpłatne
 • Wychowawcze
 • Godziny nadliczbowe
 • Pora nocna

VI.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Przepisy ogólne
 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP
 • Szkolenia BHP –wstępne i okresowe
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna
 • Środki ochrony indywidualnej

VII. WEWNĄTRZZAKŁADOWE AKTY PRAWNE

 • Układy zbiorowe pracy
 • Regulaminy Pracy
 • Regulaminy Wynagradzania

VIII. ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

 • Sądy Pracy
 • Postępowania pojednawcze
 • Przedawnienie roszczeń
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Kurs przewidziany na 30h dydaktycznych.

 

Cena: 599 zł

Miejsce: Kraków

Termin: Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 602332716  oraz email: bikart@op.pl